Lịch tàu

Lịch tàu chạy 

ThứNgàyChuyếnĐầu   Cảng  Lý  Sơn Đầu  Cảng  Sa Kỳ
510/01/20191Biển Đông7 giờ 30 phútLý   Sơn7 giờ 30 phút
2An   Vĩnh10 giờ 30 phútSupper Biển Đông10 giờ 30 phút
3Hồng Danh 0914 giờ 30 phútTK   Biển  Đông14 giờ 30 phút
611/01/20191Supper Biển Đông7 giờ 30 phútAn   Vĩnh7 giờ 30 phút
2TK  Biển   Đông10 giờ 30 phútHồng Danh 0910 giờ 30 phút
3Lý Sơn14 giờ 30 phútSupper Biển Đông14 giờ 30 phút
712/01/20191Hồng  Danh  097 giờ 30 phútBiển  Đông7 giờ 30 phút
2Supper Biển Đông10 giờ 30 phútLý   Sơn10 giờ 30 phút
3An   Vĩnh14 giờ 30 phútHồng  Danh  0914 giờ 30 phút
CN12/01/20191Lý   Sơn7 giờ 30 phútSuper   Biển  Đông7 giờ 30 phút
2Hồng  Danh  0910 giờ 30 phútAn   Vĩnh10 giờ 30 phút
3Biển  Đông14 giờ 30 phútLý   Sơn14 giờ 30 phút
214/01/20191An   Vĩnh7 giờ 30 phútHồng  Danh  097 giờ 30 phút
2Lý   Sơn10 giờ 30 phútBiển   Đông10 giờ 30 phút
3Super   Biển  Đông14 giờ 30 phútAn   Vĩnh14 giờ 30 phút
315/01/20191Biển   Đông7 giờ 30 phútLý   Sơn7 giờ 30 phút
2An   Vĩnh10 giờ 30 phútSuper   Biển   Đông10 giờ 30 phút
3Hồng  Danh  0914 giờ 30 phútBiển   Đông14 giờ 30 phút