Lịch tàu

Lịch tàu chạy 

Thứ Ngày Chuyến Đầu   Cảng  Lý  Sơn  Đầu  Cảng  Sa Kỳ
5 10/01/2019 1 Biển Đông 7 giờ 30 phút Lý   Sơn 7 giờ 30 phút
2 An   Vĩnh 10 giờ 30 phút Supper Biển Đông 10 giờ 30 phút
3 Hồng Danh 09 14 giờ 30 phút TK   Biển  Đông 14 giờ 30 phút
6 11/01/2019 1 Supper Biển Đông 7 giờ 30 phút An   Vĩnh 7 giờ 30 phút
2 TK  Biển   Đông 10 giờ 30 phút Hồng Danh 09 10 giờ 30 phút
3 Lý Sơn 14 giờ 30 phút Supper Biển Đông 14 giờ 30 phút
7 12/01/2019 1 Hồng  Danh  09 7 giờ 30 phút Biển  Đông 7 giờ 30 phút
2 Supper Biển Đông 10 giờ 30 phút Lý   Sơn 10 giờ 30 phút
3 An   Vĩnh 14 giờ 30 phút Hồng  Danh  09 14 giờ 30 phút
CN 12/01/2019 1 Lý   Sơn 7 giờ 30 phút Super   Biển  Đông 7 giờ 30 phút
2 Hồng  Danh  09 10 giờ 30 phút An   Vĩnh 10 giờ 30 phút
3 Biển  Đông 14 giờ 30 phút Lý   Sơn 14 giờ 30 phút
2 14/01/2019 1 An   Vĩnh 7 giờ 30 phút Hồng  Danh  09 7 giờ 30 phút
2 Lý   Sơn 10 giờ 30 phút Biển   Đông 10 giờ 30 phút
3 Super   Biển  Đông 14 giờ 30 phút An   Vĩnh 14 giờ 30 phút
3 15/01/2019 1 Biển   Đông 7 giờ 30 phút Lý   Sơn 7 giờ 30 phút
2 An   Vĩnh 10 giờ 30 phút Super   Biển   Đông 10 giờ 30 phút
3 Hồng  Danh  09 14 giờ 30 phút Biển   Đông 14 giờ 30 phút